נעמה בצלאל
טלפון:  הצג טלפון
טלפון:  03-7238100

כתובת: תפוצות ישראל 6ב
גבעתיים

שעות פתיחה:
סניפים:
גבעתיים - תפוצות ישראל 6ב'
תל אביב - דיזנגוף 212
ירושלים - קינג ג'ורג' 27
רחובות - הרצל 204
חיפה - יפו 35
הוד השרון - קניון שרונים הרקון 2

תנאי השימוש בחנות "naamabezalel"

החזר כספי
חנות זו מתחייבת להחזר כספי בתוך 14 ימים

מדיניות תשלומים
תשלום באמצעות paypal

מדיניות משלוחים
משלוח לבית המשתמש בישראל או למען אחר בישראל באמצעות דואר רשום 19 ש"ח אספקה באמצעות שליח ליעד בישראל לפי בחירת המשתמש 30 ש"ח איסוף המוצרים על ידי המשתמש בסטודיו נעמה בצלאל ברחוב תפוצות ישראל 6ב', מתחם כורזין, גבעתיים. נעמה בצלאל שומרת על זכותה להחליף את מקום האיסוף העצמי , בהודעה מראש. מחירי המשלוח יחולו על המשתמש ויתווספו למחיר המוצרים, למעט במקרה של איסוף עצמי. אספקת המוצרים לסטודיו תבוצע בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 6 ימי עסקים). המשתמש יאסוף את המוצרים מן הסטודיו במהלך שעות פעילותו. נעמה בצלאל תשמור את המוצרים בסטודיו למשך 14 ימים. היה והמשתמש לא יופיע לאיסוף המוצרים בתוך 60 ימים, כי אז תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה בקיזוז דמי ביטול בסך 5% מסך העסקה. במקרה של ביטול העסקה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד נעמה בצלאל בקשר עם ביטול העסקה. במקרה של אספקת המוצרים לסטודיו נעמה בצלאל ואיסופם על ידי המשתמש מן החנות לא יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח כלשהם. נעמה בצלאל לא תהיה אחראית להסדרי הגעה לסטודיו וחניה באיזורו ואלו נמצאים באחריות המשתמש בלבד.

מדיניות החלפות והחזרות
משתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן: ביטול העסקה בתוך שעתיים מרגע השלמת הזמנת המוצרים באתר ולפני משלוח המוצר - יעשה באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות בכתובת: info@naamabezalel.co.il ובמסגרת שעות הפעילות של שירות הלקוחות, בימים א'-ה' בשעות 10:00-17:30 באותו היום. בנסיבות אלו כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו). לאחר יותר משעתיים יתבקש ביטול העסקה לאחר פרק זמן זה, ההזמנה תחויב ותבוצע, אך הלקוח יהא רשאי להחזיר את המוצר, לאחר קבלתו, באמצעות דואר ישראל, ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש.ב יטול העסקה לאחר קבלת המוצר בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. ביטול העסקה יבוצע בהודעה בכתב לנעמה בצלאל ובליווי או באמצעות הדואר לפי בחירתו ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו). ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר - על המשתמש לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה והמוצר התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות נעמה בצלאל או באמצעות הדואר. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל שירות הלקוחות של נעמה בצלאל בדוא"ל: info@naamabezalel.co.il או בטלפון 03-7238100 שלוחה 0. בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים: החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי לחשבון ה PAYPAL שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והמוצר המוחזר וכפוף למסירת המוצר המוחזר כאמור לעיל. החלפת המוצר במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנויות נעמה בצלאל, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת בנעמה בצלאל, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש. ביטול עסקת הרכישה על ידי נעמה בצלאל: נעמה בצלאל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין. המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בנעמה בצלאל ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו. אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור מוצרים שרכש באתר לצד ג' כלשהו. במקרה של מסירה בסטודיו המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את המוצרים שהוזמנו על ידו בתוך 60 ימי עסקים. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות נעמה בצלאל לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית נעמה בצלאל לבטל את העסקה או להציע למשתמש מוצר חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור נעמה בצלאל לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר ואחריותה תסתכם בהשבת מלוא התשלום ששילם המשתמש

marmelada