הסכם כרטיס מתנה "Gift Card" - תנאים והגבלות

 1. מידע כללי
  הסכם זה מכיל את התנאים והגבלות של שובר המתנה שלך ("גיפט קארד") בכרטיס וירטואלי,כרטיס מתנה, המכונה להלן קולקטיבי "הכרטיס", אשר הונפק על ידי מרמלדה ניו מדיה בע"מ ("החברה", "אנחנו", "אותנו "או" שלנו"). אנא קרא הסכם זה בזהירות. על ידי רכישה, קבלה או שימוש בכרטיס, הינך מסכים ומתחייב לתנאים בו. "אתה" ו- "שלך" פירושו מי שקבל את הכרטיס. הכרטיס הוא כרטיס וירטואלי, המתקבל באמצעות דואר אלקטרוני, שניתן להשתמש בו כדי לרכוש סחורות ושירותים ב https://market.marmelada.co.il ("האתר") בלבד. הכרטיס אינו כרטיס אשראי, כרטיס חיוב או כרטיס חיוב של בנק, ויכול לשמש לסכום הכסף שהוטען בכרטיס בלבד ולצורך רכישה באתר בלבד, עפ"י רשימת החנויות, כפי שתעודכן מעת לעת ולשיקול דעת החברה ("רשימת החנויות"). מובהר כי הכספים שנטענו בכרטיס נאספים על ידי החברה, מופקדים על ידינו בחשבון ויחד עם כספים הקשורים לכרטיסים אחרים. מובהר כי לא תשולם ריבית כלשהי על הסכום שנטען בכרטיס. מובהר כי לא תוכל לטעון את הכרטיס בכספים נוספים והיכולת שלך לבצע רכישות עם הכרטיס תסתיים כאשר סכום הכרטיס יגיע לאפס.
 2. סוגי עסקות ומגבלות על עסקות זמינות
  עסקות מקוונות. באפשרותך להשתמש בכרטיס לרכישת מוצרים אך ורק מהחנויות המוכרות באתר ומצויות ברשימת החנויות. אם תנסה להשתמש בכרטיס לסכום רכישה שהוא גדול יותר מהסכום בכרטיס, יהיה עליך להשלים את הרכישה באמצעות שיטת תשלום אחרת. במידה ולא תעשה כן העסקה שלך תידחה. יחד עם זאת, אם סכום הרכישה הוא גדול יותר מהסכום בכרטיס, ייתכן ותהיה רשאי לשלם את ההפרש בשיטות תשלום חלופיות. מובהר ומוסכם כי החברה אינה אחראית למוצרים שנרכשו באמצעות הכרטיס, והיא אינה אחראית במידה וחנות כלשהי תסרב לקבל תשלום באמצעות הכרטיס. מדיניות החלפה ו/או החזרת המוצרים שנרכשו תהא בהתאם למדיניות בחנויות בהן נרכשו לחברה לא תהא כל אחריות בקשר עם כך. תוקף הכרטיס- הכרטיס יהיה ניתן למימוש למשך חמש שנים החל ממועד רכישתו ("מועד הפקיעה"). כרטיס שלא ינוצל (באופן חלקי או מלא) עד למועד הפקיעה יפקע ויתבטל ולא יקנה לבעליו כל זכות ו/או תביעה כנגד החברה. מובהר ומוסכם כי השימוש בכרטיס ייעשה רק עבור עסקאות חוקיות. הינך מסכים כי החברה תבטל או תשהה עסקות שלגביהן יש חשש כי עשויות להיות בלתי חוקיות או בניגוד לכללים החלים ברשת. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה ולא תידחה עסקה שהינה בלתי חוקית, החברה לא תהא אחרית כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי בקשר עם כך. מגבלות על שימוש. אתה מסכים שייתכן ורכישה שנעשתה על ידיך תידחה אלא אם כן עומדת בתנאים כאמור בהסכם זה. ידוע לך והינך מסכים כי הכרטיס ניתן לביטול או נעילה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מוסכם כי לא תוכל להשתמש בכרטיס כדי לשלם התחייבויות לחברה כמוכר או לרכוש כרטיסי מתנה נוספים. מובהר ומוסכם כי ככל שתאשר לצד שלישי להשתמש בכרטיס, אתה תהיה אחראי לכל עסקאות שיעשו על ידי אותו צד שלישי באמצעות הכרטיס גם במידה והגבלת את השימוש של אותו צד שלישי בסכום מסוים או בזמן מסוים. אתה מסכים ומתחייב לשמור על הכרטיס, ולדווח לחברה על כל חשד לשימוש בלתי מורשה של הכרטיס באופן מיידי על ידי שליחת הודעת אימייל לכתובת market@marmelada.co.il.. מובהר כי, ככל שהשימוש נעשה על ידי צד שלישי כלשהו, בין עם בהרשאה ובין אם לאו, לחברה לא תהא אחריות בקשר עם כך ולא תתאפשר ביטול עסקה כאמור. בכל מקרה - לא ניתן לבצע החזר על רכישות בחנות ליתרת הגיפטקארד של הקונה, אלא רק באמצעות החזרת סכום הרכישה (בצירוף 10% דמי הטיפול) ישירות לחשבון שלו (פייפאל או חשבון בנק).
 3. אובדן או גניבת כרטיס
  במידה והינך סבור כי הכרטיס אבד או נגנב הינך מתבקש לשלוח הודעה מתאימה לדואר אלקטרוני: market@marmelada.co.il .בכפוף להוכחה לשביעות רצונה של החברה בדבר עלות הכרטיס, החברה תעשה כל מאמץ סביר כדי לנעול כרטיס שאבד או נגנב ובכרך לנסות ולמנוע שימוש נוסף. ככל שתודיע לנו מייד כי הכרטיס אבד או נגנב, ותהיה לנו האפשרות לנעול אותו משימוש נוסף, לא תהיה אחראי לכל עסקות נוספות הקשורות לכרטיס שאבד או נגנב. הנך רשאי לבקש כרטיס חלופי לכרטיס שאבד או נגנב באמצעות דואר אלקטרוני market@marmelada.co.il .מובהר כי כרטיס חלופי לא יונפק אלא אם אתה מציג הוכחה של רכישה לשביעות רצונה של החברה, את מספר הכרטיס, ומזדהה באופן מלא ולשביעות רצונה של החברה. בקשות להחלפת כרטיס עשויות להידחות על ידינו ולשיקול דעתנו, במקרה שאנחנו חושדים, פעילות הונאה או פעילות בלתי חוקית אחרת או שימוש בכרטיסים לא תקין או מכל סיבה אחרת לשיקול דעת החברה. אם ההחלפה כאמור תאושר, יונפק כרטיס חדש שיוטען בסכום שנותר בכרטיס, אם בכלל, בעת ההחלפה. ההחלפה כאמור עשויה להימשך עד 30 ימים.
 4. אחריות והגבלת האחריות
  • אחריות החברה
   במידה ולא תושלם עסקה, הנובעת משימוש בכרטיס, בזמן או בסכום הנכון בהתאם להסכם זה, אנו עשויים להיות אחראים להפסדים או נזקים שייגרמו לך. יחד עם זאת, החברה לא תהא אחראית, בין היתר, במקרים הבאים:
   1. אם, שלא באשמתנו, כספי הכרטיס אינם מספיקים לביצוע העסקה;
   2. אם מערכת מחשב לא עבדה כראוי וידעת על הבעיה כשהתחלת בביצוע העסקה;
   3. אם נסיבות שאינן בשליטתנו (כגון שריפה, שיטפון, פיגוע טרור או חירום לאומי) מנעו את העסקה, למרות אמצעי זהירות סבירות שנלקחו;
   4. כשל או תקלה שניתן ייחסם לציוד שלך, לציוד סוחר, או לכל שירות אינטרנט או מערכת תשלומים;
   5. אם הכרטיס דווח ככרטיס שאבד או נגנב, אם הכרטיס הושעה על ידינו, או שיש לנו סיבה להאמין שהעסקה לא אושרה על ידך; או
   6. אם נקבע אחר בהסכם זה.
   מובהר כי, החברה אינה מהווה כל צד לעסקת המכירה של המוצרים בין בתי העסק והקונים. לכן לחברה אין כל שליטה בדבר הכמות, האיכות, חוקיות, מוסריות או כל עניין אחר הקשור למוצרים הנמכרים באתר. החברה אינה אחראית בדבר אמיתות או דיוק רישום ופרסום המוצרים ואין לה את היכולת לוודא כי בית העסק או הקונה סיימו וביצעו את עסקת המכירה בהצלחה.
  • עסקאות של צדדים שלישיים
   הינך מסכים ומתחייב לנקוט בכל אמצעי זהירות סביר על מנת לשמור על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה של צד שלישי. אם אתה מאמין שצד שלישי עשה עסקה שלא בהרשאתך עם הכרטיס (או שינסה להשתמש בכרטיס ללא רשות) או שאתה מאמין שאירעה שגיאה בכרטיס, אתה מסכים לשלוח לנו דוא"ל באופן מיידי ל market@marmelada.co.il ובכל מקרה לא יאוחר משלושים (30) ימים ממועד העסקה. בהודעתך כאמור עליך לספק את שמך המלא, מספר כרטיס אשראי ופרטים מזהים אחרים, ולתאר את השגיאה או עסקה שאינך בטוח לגביהם. לא נוכל לעזור לך אם אין ברשותך את מספר הכרטיס. במקרה של שימוש לא מורשה בפועל או חשד לשימוש כזה, אנו ננעל את הכרטיס, ואם הרישומים שלנו מראים כי כספים זמינים נותרו בכרטיס, ננפיק לך כרטיס חלופי טעון בערך שנותר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב להנפיק לך כרטיס חלופי על פי חוק. אתה מסכים ומתחייב לשתף פעולה ולסייע לנו בקביעת העובדות הנוגעות לכל שימוש בלתי מורשה או שגיאה אפשריים הקשורים לכרטיס. בעקבות החקירה שלנו, אם אנו קובעים שהיה שימוש לא מורשה או שאירעה שגיאה עם הכרטיס, אנו נזכה את הכרטיס בסכום השימוש הלא מורשה או השגיאה. זה עלול לקחת עד שלושים (30) ימים כדי לעבד את הבקשה להחלפה.
 5. שונות
  כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם. תנאי הסכם זה יחד עם תנאי השימוש באתר מהווים יחד את כלל התנאים החלים בינך לבין החברה. תנאי הסכם זה אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי הסכם זה או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעיה של זכויותיה. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה או בקשה העשויים להיות מוגשים בקשר לתנאי הסכם זה אלה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו. חוסר התקפות של אחד או יותר מהסעיפים בתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי הסכם זה בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק. הודעות יימסרו לחברה באמצעות דוא"ל כפי שמפורט באתר. הודעה תחשב כנמסרה לאחר 24 שעות ממועד שליחת דוא"ל כאמור, למעט כאשר משתמש הקצה קיבל התראה כי כתובת הדוא"ל אינה תקינה.
 6. ביטול הכרטיס
  רוכשי הכרטיס יכולים לבטל את הרכישה בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010. ניתן לבטל את רכישת הכרטיס תוך 21 ימים כל עוד לא נעשה כל שימוש בכרטיס. עם ביטול העסקה כאמור, יבוטל הכרטיס ולא ניתן יהיה לממשו. מידע נוסף ניתן לקבל באמצעות דואר אלקטרוני market@marmelada.co.il .
 7. לידיעת החנויות באתר:
  • חנותכם מצויה ברשימת החנויות המכבדות את ה"גיפט קארד". מובהר כי, בכל זמן נתון קיימת לכם האפשרות להסיר חנותכם מרשימת החנויות כאמור וזאת באמצעות הודעה בכתב ל- market@marmelada.co.il או באופן עצמאי דרך מסך "הגדרות חנות".
  • במעמד חיוב הכרטיס בעת הרכישה בחנותכם, על ידי הלקוח, תנוכה מן התמורה המגיעה לכם עמלה בשיעור של 10%. הינכם מסכימים ומאשרים לניכוי העמלה כאמור על ידי החברה.
  • במקרה של ביטול עסקה או החזר כספי - לא ניתן לבצע החזר ליתרת הגיפטקארד של הקונה, אלא רק באמצעות החזרת סכום הרכישה (בצירוף 10% דמי הטיפול) ישירות לחשבון שלו (פייפאל או חשבון בנק).
  • לתשומת לבכם, על עסקאות המתבצעות באמצעות גיפטקארד לא תנוכה עמלת מכירה נוספת בסך 4.5% כפי שנגבית בכל עסקה אחרת באתר.
  • לחברה הזכות להסיר מחנויות את ה"גיפט קארד" כאמצעי תשלום וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת.


טלפון: 03-6333798,03-6333799
marmelada