תמי בן-צבי
טלפון:  הצג טלפון
טלפון:  073-7428611
  054-6734579

כתובת: נחל אילון 16
צור יצחק

שעות פתיחה:
09:00-18:00

תנאי השימוש בחנות "YouDo קופסאות בריחה"

החזר כספי
חנות זו מתחייבת להחזר כספי בתוך 14 ימים

מדיניות תשלומים
מדיניות תשלומים על מוצר באתר חברת YOUDO 1. האתר משמש בין היתר כחנות וירטואלית YOUDO. 2. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר YOUDO, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת המשתמש – מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש. 3.אתר YOUDO מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה. כל מבצע נוקב בתקופת תוקפו, והצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת למשתמש במהלך התקופה הנקובה בלבד. אין כפל מבצעים אלא אם צוין אחרת. 4. כל המבצע פעולת רכישה באתר YOUDO, מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר YOUDO , כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד YOUDO ו/או מי מטעמה ו /או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות YOUDO /או מפעילי האתר על פי תקנון זה. 5. לבירורים ניתן לפנות ל YOUDO באמצעות האתר או באמצעות עמוד הפייסבוק לרבות לגבי מי זכאי לבצע פעולות רכישה ו/או כל שאלה אחרת באשר לתהליך הרכישה, האספקה, המוצרים ו/או תנאי המכירה. 6. כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר YOUDO /או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן: “הגולש” / “המשתמש” / “הרוכש”). 7. פעולת רכישה של מוצרים באתר YOUDO נעשית באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת בישראל כדין או תשלום בכרטיס האשראי בטלפון (יצוין בעת ההרשמה), אף על פי כן, רשאית YOUDO בהחלטתה הבלעדית לאפשר העברה בנקאית לחשבון YOUDO, במקרה כזה ההזמנה תהיה בתוקף רק לאחר קבלת התשלום בפועל. התשלום בכרטיס אשראי נעשה דרך חברת “טרנזילה” (Tranzila) העומדת בתקן PCI-DDS לאבטחת מידע. בעת הרכישה, פרטי כרטיס האשראי ופרטיך האישיים לא נשמרים בחברה ולא מועברים לגורם שלישי כל שהו. 8. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי YOUDO הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי הדואר האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה, במידה והעסקה בוצעה באמצעות הטלפון ולקונה אין כתובת דואר אלקטרוני נציג השירות של YOUDO יוכל לבקש כל פרט אחר הנחוץ להשלמת העסקה למשלוח החשבונית ולטיפול בהזמנה. YOUDO תהא רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר. המוצרים המוצעים לרכישה באתר YOUDO 11. YOUDO מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי. YOUDO מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. ל YOUDO שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי של הספק. היה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מן האתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהיה YOUDO מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בכפוף לכך ש YOUDO תודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) ל YOUDO /או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה. רוב המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, YOUDO תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד YOUDO /או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה. המוצרים המוצעים לרכישה באתר YOUDO אינם מלווים בתעודת אחריות. האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על הלקוח ולא על YOUDO. כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד YOUDO /או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד. כל מוצר המוצע לרכישה באתר YOUDO ילווה בנתונים הבאים לפחות: א. מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים. ב. מחיר ההובלה או המשלוח – המחיר נכון להובלה או משלוח בתחומי הקו הירוק בלבד ו YOUDO תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטח שמעבר לקו הירוק בתשלום מחיר הובלה שונה. ג. דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה. ד. התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הינה למשך תקופת הופעתה באתר YOUDO ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. ה. מפרט כללי של המוצר. ו. זהות חברת השירות אופן ביצוע פעולת רכישה.17. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר YOUDO ללא הגבלה. 18. מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. YOUDO ו/או מי מטעמה ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

מדיניות משלוחים
משלוח לכל חלקי הארץ בתוספת תשלום של 30 ש"ח. משלוחים לחו"ל בתיאום טלפוני. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת של YOUDO ואליה בלבד. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של YOUDO בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי YOUDO תשמור את פרטיו במערכת נתוניה. מערכת המחשב של YOUDO מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר YOUDO , ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה ו/או ביטול עסקת הרכישה.

מדיניות החלפות והחזרות
ביטול עסקה והחלפת מוצר : זכותו של הרוכש לבטל בכתב עסקת רכישה שבוצעה בחנות YOUDO עד 14 יום מביצועה. ביטול העסקה יעשה בהתאם לתקנות ביטול עסקה אשר נכנסו לתוקף ביום 14.12.2010 כפי שמפורטות באתר המועצה הישראלית לצרכנות: www.consumers.org.il וככל שתקנות אלה מתייחסות לעסקה הספציפית אותה מבקש הלקוח לבטל. בכל מקרה שבו לא עוסקות התקנות כגון מכירה באמצעות האתר, יחולו הוראות החוק להגנת הצרכן, תשמ”א- 1981. לנוחיותכם, להלן תמצית הדברים: לקוח המבקש לבטל עסקה חייב להציג ל YOUDO חשבונית המעידה על עצם ביצוע הרכישה מ YOUDO. לקוח אשר אינו יכול להציג חשבונית, חייב להציג הוכחה אחרת שתעיד הן על עצם ביצוע העסקה, מועדה והסכום ששולם תמורתה כמו גם אמצעי התשלום. ערך המוצר עולה על 50 ₪. הטובין לא נפתחו ולא נעשה בהם כל שימוש. הטובין מוחזרים באריזתם המקורית לרבות עטיפת ניילון. המוצר לא נפגם בשום צורה. הטובין אכן הושבו לידי YOUDO. סכום ההחזר יקבע על פי עלות המוצר והמשלוח יחד. YOUDO רשאית להפחית מן ההחזר 5% או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבניהם. בנוסף, במידה והעסקה בוצעה בכרטיס אשראי ו YOUDO- חויבה ע”י חברת האשראי או גוף אחר בגין הסליקה, רשאית YOUDO להפחית את הסכום שחויבה מן ההחזר. עוד רשאית YOUDO להפחית מן ההחזר את עלותו הכוללת של משלוח הטובין מבית הלקוח חזרה לידיה.23. רכישה באתר: מובהר כי כאשר מדובר ברכישה באמצעות האתר לא חלות על פי החוק תקנות ביטול עסקה כי אם חוק הגנת הצרכן כמפורט להלן: כאשר העסקה היא לרכישת מוצר: על ידי הודעה בכתב למשרדי YOUDO בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג’ (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), לפי המאוחר. כאשר העסקה היא לרכישת שירות: בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שביטולה ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית. תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה’ לחוק הגנת הצרכן. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצג לביו באתר YOUDO או במסמך שנמסר לרוכש. בהתאם להוראות החוק רשאית YOUDO לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה’ לחוק. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית YOUDO לתבוע את נזקיה מן הרוכש. ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי, במקרים מסוימים ביצוע העסקה יבוצע במועד אחר ע”י העברת מספר כרטיס האשראי טלפונית ל YOUDO. מובהר כי האמור לעיל הינו בכפוף לכל דין כפי שישתנה מעת לעת ויחייב את YOUDO ככל שיחייב. ברכישת מוצר בתשלומים מעבר לתשלומים הפטורים מריבית והצמדה, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית 6.2 % לשנה- ריבית זו משתנה מעת לעת ). על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר. אחריות ושירות. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר YOUDO הינם חדשים, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג. תקופת האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים תקפה בכפוף לתנאי האחריות של תעודת היצרן וכל תיקון חל על החברה החתומה על תעודת האחריות שסופקה יחד עם המוצר לרוכש. יחד עם זאת YOUDO תעניק שירות לכל המוצרים שנקנו באתר YOUDO הבאתו של המוצר לחנות YOUDO תעשה ע”י הלקוח או מי מטעמו ועל חשבונו ובתיאום מראש. לאחר קבלת המוצר לתיקון YOUDO תעביר את המוצר לספק בהקדם האפשרי לביצוע תיקון או החלפה בכפוף לתעודת האחריות שצורפה ע” היצרן ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. תיקון המוצר יתבצע לכל המאוחר עד חודש מיום המסירה לספק ולא מיום קבלת המוצר בחנות.

marmelada